Regulamin

Ten dokument powstał w trosce o ochronę Twoich praw. Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, formy płatności, warunków zawarcia umowy, a także informację o procedurze odstąpienia od umowy. 

Pamiętaj, proszę, że postanowienia tego regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw przysługujących Ci na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie potencjalne wątpliwości będą interpretowane na korzyść konsumenta.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Platforma Online Marketing Club należy do Mai Strzeleckiej  prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Content Lady Maja Strzelecka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 9562362664 oraz REGON 386812753, ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Rypinie przy ul. Mławskiej 37/15, 87-500. 
 2. W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Platformy proszę o kontakt pod adresem e‑mail: kontakt@content-lady.pl
 3. Ten dokument określa zasady i warunki korzystania z Platformy, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.
 4. Za pośrednictwem Platformy Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy, świadczy także na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 5. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa (treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich). Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Platformy Online Marketing Club w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 6. Wszystkie ceny dostępów podane na stronie Platformy u są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych.
 7. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Platformy. 

WYJAŚNIENIE DEFINICJI

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Platforma 

Platforma subskrypcyjna Online Marketing Club, dostępna pod adresem www.onlinemarketingclub.pl

Subskrypcja  

Indywidualny przyznany przez Sprzedawcę dostęp Kupującego do Platformy przez czas określony.  

Klient/Kupujący/Użytkownik

Rozumie się przez to Konsumentów, przedsiębiorców, przedsiębiorców na prawach konsumenta, osoby prawne i inne osoby, niebędące Konsumentem, dokonujące zakupów na Platformie. 

Przedsiębiorca  

Rozumie się przez to Klientów Platformy, którzy nie są Konsumentami oraz nie są osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konsument 

Rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

Przedsiębiorca na prawach konsumenta  

Od 1 stycznia 2021 roku część przepisów dotyczących konsumenta stosuje także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konto

Jest to usługa elektroniczna – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) zbiór dotyczących Cię zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są podane przez Ciebie dane oraz informacje.  

Konto Użytkownika 

Oznacza indywidualny dla każdego Klienta dostęp do panelu Platformy, uruchomiony na rzecz Użytkownika przez Sprzedawcę (po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta).

Rejestracja

Procedura mająca na celu założenie przez Ciebie konta w Platformie.

Usługa elektroniczna

Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Platformy. 

Umowa  

Umowa zawierana pomiędzy Stronami, która dotyczy usług elektronicznych lub dostarczania treści w ramach Platformy Online Marketing Club. 

Zamówienie

Oświadczenie woli składane za pośrednictwem Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 1. W celu korzystania z Platformy Online Marketing Club  nie jest konieczne posiadanie przez Kupującego sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych lub innych urządzeń elektronicznych. Wystarczające warunki, dające możliwość korzystania z Online Marketing Club, to:
  a) dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet,
  b) zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa,
  c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

 2. W przypadku gdy Użytkownik nie jest w stanie otrzymać dostępu do Platformy lub materiałów osadzonych na Platformie proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod wskazanym na stronie internetowej adresem e-mail.
 3. Zabrania się Klientowi korzystania z kont innych klientów oraz udostępniania swojego konta innym osobom. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 4. Klient zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 5. Klient może skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących funkcjonowania Platformy, wysyłając drogą elektroniczną zapytanie na wskazany adres e-mail.

USŁUGI ELEKTRONICZNE 

 1. Za pośrednictwem Platformy Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. W ramach Platformy dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz zamówienia, Newsletter (otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej).
 2. Usługa elektroniczna „Konto” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z Usług elektronicznych. Reklamacje można zgłaszać pisemnie lub na adres poczty elektronicznej. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 1. Usługi świadczone są nieodpłatnie drogą elektroniczną na rzecz Kupującego.

REJESTRACJA I PROWADZENIE KONTA

 1. W celu korzystania z treści dostępnych na Platformie koniecznie jest założenie Konta. 
 2. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz utworzonego hasła.
 3. Rejestracji należy dokonać przyjmując zaproszenie wysyłane za pośrednictwem korespondencji e-mail oraz uzupełniając informacje niezbędne do założenia Konta. 
 4. Z chwilą przesłania formularza między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie Konta w Platformie. 
 5.  Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili usuwając subskrypcję. 
 6. Zabronione jest zamieszczanie przez Klienta wśród informacji dostępnych na Koncie treści o charakterze bezprawnym, naruszający zasady Platformy. 
 7. W celu zapewnienia Kupującemu i przekazywanym danym bezpieczeństwa podczas korzystania z Platformy Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy.  Kupujący informuje Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.

ZAKUP I PRZEDŁUŻENIE SUBSKRYPCJI 

 1. Ceny Subskrypcji prezentowane są Kupującemu na stronie internetowej Platformy oraz w trakcie składania zamówienia.
 2. Wszystkie ceny podane na stronach Platformy są cenami brutto uwzględniającymi podatki. 
 3. Dostęp do zawartości Platformy jest możliwy w ramach:
  a) Subskrypcja zapewniająca dostęp przez okres miesiąca
  b) Subskrypcja zapewniająca dostęp przez okres sześciu miesięcy
  c) Subskrypcja zapewniająca dostęp przez okres dwunastu miesięcy 
 4. Dostęp do zawartości Platformy zostanie przyznany Kupującemu niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranej przez Kupującego Subskrypcji. 
 5. Po skutecznym dokonaniu zakupu liczony jest okres dostępu przypisany do zakupionej Subskrypcji. Po upływie okresu odpowiadającego zakupionej Subskrypcji jest on automatycznie przedłużany na okresy odpowiadające Subskrypcji. 
 6. Zakup odbywa się poprzez wybór Subskrypcji umożliwiającej uzyskanie takiego dostępu.
 7. Po wyborze Subskrypcji Kupujący zostanie przeniesiony do Formularza składania Zamówienia. 
 8. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. 
 9. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 10. Niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranej przez Kupującego Subskrypcji dla Kupującego zostanie założone Konto użytkownika pozwalające na uzyskanie dostępu do zawartości Platformy. 
 11. Z chwilą zalogowania się do Konta Użytkownika przedmiot Umowy uważa się za dostarczony w całości Kupującemu.
 12. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Platformy w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  a) korzystać z Platformy w sposób niezakłócający korzystanie z Platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  b) nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta użytkownika w Platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  c) nie rozpowszechniać dostępnych na Platformie treści bez uprzedniej zgody Sprzedawcy, nie nagrywać materiałów video z dostępnych na Platformie treści ani w żadnej innych sposób nie udostępniać publicznie treści osadzonych na Platformie niezależnie od ich formy.  
 13. W razie korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z Regulaminem Sprzedawca posiada prawo usunięcia treści bezprawnych, które zostały dostarczone przez Kupującego, jak również zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do zawartości Platformy, w tym do zawieszenia Konta. 
 14. Sprzedawca zapewnia całodobowy dostęp do Platformy, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w szczególności przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

 1. Zamówienia w Platformie można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 1. W Formularzu Zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane te każdorazowo są wskazane w Formularzu.
 2. Klient składa Zamówienie poprzez kliknięcie w przycisk „dodaj do koszyka”.
 3. Po kliknięciu w przycisk „dodaj do koszyka Klient automatycznie zostaje przekierowany do ekranu logowania celem uzupełnienia danych. 
 4. Po uzupełnieniu danych Klient składa zamówienie, klikając przycisk opatrzony słowami „Kupuję i płacę” lub innym równoważnym sformułowaniem.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać.
 6. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
 7. Z chwilą skutecznego dokonania płatności między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje Umowa. 
 8. Następnie Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu oraz przesłane zostają wiadomości e-mail z dostępem do Platformy. 

FORMY PŁATNOŚCI I AUTOMATYCZNE ODNAWIANIE SUBSKRYPCJI

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie dokonania zamówienia. 
 2. Na życzenie Kupującego wyrażone w procesie zakupowym Sprzedawca wystawia faktury VAT. 
 3. Po kliknięciu przycisku finalizującego „Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) Kupujący zostanie w sposób automatyczny przekierowany do okienka płatności obsługiwanej przez zewnętrznego dostawcę celem dokonania płatności za zamówienie.
 4. Wskazane w Platformie ceny są cenami brutto, co oznacza, że uwzględniają podatki.
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument potwierdzający dokonanie płatności, który dołączany jest do wiadomości e-mail.
 6. Sprzedawca nie przechowuje w swojej bazie ich numerów kart płatniczych. 
 7. Płatność następuje z góry, w okresach miesięcznych, półrocznych lub rocznych.
 8. Dla komfortu Kupującego Subskrypcja jest regularnie odnawiana/przedłużana. 
 9. W każdej jednak chwili Użytkownik może skontaktować się pod wskazanym w tym Regulaminie adresem email i natychmiast zrezygnować z automatycznego odnawiania płatności lub samodzielnie z poziomu Platformy (ustawienia konta Użytkownika) zrezygnować z Subskrypcji z takim samym skutkiem.
 10. Jeśli Użytkownik zrezygnuje z Subskrypcji przed końcem cyklu płatności, jego odwołanie zostanie uwzględnione natychmiast i nie będzie pobierana opłata za kolejny okres rozliczeniowy.

WARUNKI LICENCYJNE DLA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW 

 1. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszej licencji.
 1. Kupujący ma prawo korzystać z Platformy i dostępnych na niej treści tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zabrania się Kupującemu udostępniać dane do swojego Konta innym podmiotom.
 3. Dostępne w ramach Platformy treści nie mogą być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 4. Licencja udzielona Kupującemu nie obejmuje prawa do:
  a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia treści w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
  b) wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości treści,
  c) odpłatnego rozpowszechniania treści jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  d) nieodpłatnego rozpowszechniania treści jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. W przypadku, kiedy Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 2. W celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego w niniejszym Regulaminie jako załącznik. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno za pośrednictwem poczty tradycyjnej, jak i poczty elektronicznej, przy czym preferowana jest forma elektroniczna.
 3. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny, podany przez Klienta w reklamacji, w terminie do 14 dni.
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz wskazać na swoje żądania związane z reklamacją.
 5. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. 
 6. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in.  skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. Jeśli w toku procesu zakupowego Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie Umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, traci on prawo do odstąpienia od Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Jeżeli umowa dotyczy świadczenia Usług Elektronicznych, a sprzedawca wykonał w pełni Usługę Elektroniczna za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawo do odstąpienia, wówczas  prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać.  
 3. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej (punkt 1 i 2), Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 
 4. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest jednak tylko zaleceniem, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienia od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.
 6. Celem zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności. 
 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie. 
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Platformy umowami. 
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie Sprzedającego.
 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.
 5. Informuję, że jako Sprzedawca nigdy nie zwracam się do Klienta z prośbą o udostępnienie mi hasła w jakiejkolwiek formie.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. 
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Platformą będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, a także do zmiany cen bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Platformy. 
 4. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Platformy, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie.